خانه داروسازان ایران

یادداشت های دارویی و تغذیه ای

آشنایی با ضوابط بیمه 51 قسمت دوم

 

جدول تفاوت قیمت های مورد تایید بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی ( برخی اقلام دارویی )

( تاریخ درج ۲۰/۹/۸۸ )

لینک پست قبلی:

 ( آشنایی با ضوابط بیمه 5۰ قسمت اول )

 ( آشنایی با ضوابط بیمه 5۰ قسمت دوم )

 

نام دارو

شکل

قیمت مورد تایید

قیمت واقعی

تامین اجتماعی

خدمات درمانی + نیروهای مسلح

فروس سولفات

شربت

5600

4000

 

فروس سولفات + فولیک ( فولیکوفر)

قرص

135

148

150

فلوتیگازون 50

اسپری

160000

176000

 

فلوتیگازون 125       ایرانی

اسپری

60000

70000

خدمات کد 271

70000

فلوتیگازون 125        هندی

اسپری

60000

70000

خدمات کد 271

120000

فلوتیگازون 125       فرانسوی

اسپری

60000

70000

خدمات کد 271

190000

فلوتیگازون 125

اسپری

60000

101000

خدمات کد 1889

 

فلوتیگازون 250         

اسپری

295000

295000

 

فلوتیگازون بینی ( فلوکسناز )

اسپری

125000

125000

 

فلوفنازین 2.5

قرص

100

120

 

فلوکستین 10

کپسول

140

160

160

فلوکستین 20

کپسول

170

190

190

فلوکونازول  100

قرص

1400

1400

900

فلوکونازول   150

قرص

2500

2500

1400

فلوکونازول  200

قرص

؟

؟

1700

فلوکونازول  200

کپسول

؟

2200

 

فلووکسامین  50

قرص

1540

1540

1900

فلووکسامین  100

قرص

3000

4000

 

فنی توئین

سوسپانسیون

6000

8000

 

فنی توئین

کپسول

150

200

 

فنی توئین

کرم

4000

5800

 

فنیل افرین   0.5%  بینی

اسپری

غیر بیمه

21000

فنیل افرین  0.25%  بینی

اسپری

22000

فنیل افرین  10%   چشمی

قطره

غیر بیمه

3500

 

فورازولیدون

قرص

200

180

 

کاربامازپین   200

قرص

250

260

 

کاربامازپین اس آر   200

قرص

180

300

 

کاربامازپین اس آر   400 (تگرتول)

قرص

؟

450

3600

کارنی تین

شربت

10200

10200

30000

کتوتیفن ( کتوبایوفن )

قرص

7200

7200

8000

کتوتیفن(کترام)

شربت

7000

7000

7500

کرومولین  بینی

اسپری

20000

16720

خدمات کد     365

کرومولین  بینی

اسپری

20000

20000

خدمات کد   1749

کلاریترومایسین

سوسپانسیون

غیر بیمه

35000

کلاسید  125

سوسپانسیون

غیر بیمه

173000

کلاسید  500

قرص

18500

کلرپرومازین 50

آمپول

1600

2300

 

کلرپرومازین 25 (نورمازین)

قرص

120

120

150

کلرپرومازین 100 (نورمازین)

قرص

400

400

450

کلرهگزدین

دهانشویه

7200

7200

8000

کلروکین فسفات 150

قرص

150

200

 

کلسی تونین  50  (میاکلسیک )

آمپول

6000

10000

25500

کلسی تونین  100 

آمپول

14550

17180

 

کلسیم دوبسیلا ت( دوکسیوم) 250

قرص

غیر بیمه

3680

کلسیم فورت ( جوشان )

قرص

1230

1220

 

کلسیم کربنات

قرص

180

155

 

کلشی سین

قرص

200

350

 

کلوبتازول  100 گ

پماد

غیر بیمه

13000

 

کلوبتازول

لوسیون

4000

4500

 

کلوبوتینول

قرص

280

290

 

کلوتریمازول

لوسیون

4500

4000

 

کلوتریمازول  500

واژنال قرص

غیربیمه

2500

کلوتریمازول 2%

واژنال

5500

15400

 

کلوتریمازول + بتامتازون

کرم

غیر بیمه

18000

کلوگزاسیلین 500

ویال

6500

6500

 

کلومی پرامین  10

قرص

1500

1800

 

کلومی پرامین  25

قرص

300

3300

 

کلومی پرامین  50

قرص

500

5800

 

کلونیدین

قرص

40

100

 

کلینداماسین ( دالاسین )  150

کپسول

340

340

360

گاباپنتن  100

کپسول

800

600

 

گاباپنتن  300

کپسول

2100

1500

 

گچ

هر سانت

1065

874

1500

لاتانوپروست

قطره

21000

30000

 

لانزوپرازول 15

کپسول

غیر بیمه

1400

لانزوپرازول 30

کپسول

2600

لاینسترنول

قرص

5600

لاموتریژین  25

قرص

220

248

400

لاموتریژین  50

قرص

500

600

700

لاموتریژین  100

قرص

900

800

1200

لوپرامید

قرص

110

100

120

لوپرامید

محلول

4000

5000

 

لوزار   50

قرص

550

450

 

لوودوپا بی ( مادوپار ) 125

قرص

2220

2350

 

لوودوپا بی ( مادوپار ) 250

قرص

3348

3391

3600

لوودوپا سی ساده

قرص

800

900

 

لووتیروکسین   0.05

قرص

غیر بیمه

115

 

لووتیروکسین   0.075

قرص

غیربیمه

130

لیدوکایین  پی

پماد

7500

11500

 

لیدوکایین   1%  5 م ل

آمپول

2000

2900

 

لیدوکایین   2%  5 م ل

آمپول

3000

3000

 

لیندان

بدن

10000

10000

14000

لیندان

شامپو

10000

12000

14000

لیوتیرونین

قرص

200

200

 

ماینوکسدیل 10

قرص

240

4950

 

مترونیدازول

ژل واژنال

غیر بیمه

12000

متفورمین 100

قرص

غیر بیمه

؟

400

متوپرولول 50(متورال)

آمپول

1200

4000

5000

متوتروکسات 2.5 ( ایرانی )

قرص

960

830

500

متوتروکسات 5 ( ایرانی )

قرص

غیر بیمه

960

850

متوکسالن

قرص

242

1700

 

متوکسالن

محلول

28000

45800

20000

متیل پردنیزلون 500

آمپول

92000

91000

95000

مدروکسی پروژسترون  150

آمپول

5500

7500

 

مدروکسی پروژسترون  150مگ/1مل (دپوژسترون)

آمپول

5500

7500

8000

مدروکسی پروژسترون  150مگ/3مل (دپوپروورا)

آمپول

37000

45000

80000

مزالازین 500

شیاف

7000

7560

 

ملوکسیکام ( موبیک )  7.5

کپسول

غیر بیمه

1000

ملوکسیکام ( موبیک )  15

کپسول

1500

مولتی ویتامین

قطره

5470

4500

 

ناپروکسن 500

شیاف

 

 

1600

نایت کولد

قرص

غیر بیمه

170

نفازولین  بینی

اسپری

غیر بیمه

16000

نفدپین

کپسول

140

200

 

نیتروگلیسرین

آمپول

5200

4500

27000

نیتروگلیسرین

پلاستر

10580

12000

16530

نیتروگلیسرین 2%

پماد

16530

212291

 

نیتروگلیسرین 2.6

قرص

330

300

 

نیتروگلیسرین ( نیترومنت )

اسپری

غیر بیمه

؟

64500

نیکلوزاماید

قرص

400

600

 

هالوپریدول  50م گ / م ل

آمپول

32000

33000

 

هپارین 100

آمپول

غیر بیمه

؟

 

هپارین 25000

آمپول

؟

26500

48500

هپارین 5000

آمپول

9000

9000

 

هپارین 10000

آمپول

15000

11000

 

هیدرالازین 10

قرص

250

810

 

هیدرالازین 25

قرص

1808

1200

 

هیدرالازین 50

قرص

900

2530

 

هیدروکسی اوره

کپسول

1750

1550

 

هیدروکلروتیازید12.5+ لوزارتان 50

 

غیر بیمه

320

هیدروکورتیزون

ویال

10000

8500

تامین کد   637

هیدروکورتیزون

ویال

8000

8500

تامین کد 5826

هیدروکورتیزون

[ROTEXMEDICA] 100MG 8ML AMP

 

آمپول

 

 

11000

والپروات سدیم  200 ( ارلپت )

قرص

330

400

650

والپروات سدیم  125 (دیوالپروکس )

قرص

؟

غیر بیمه

500

والپروات سدیم  500 (دیوالپروکس )

قرص

؟

1500

1600

والپروات سدیم  200 ( دپاکین)

قرص

330

330

1200

والزارتان 40

قرص

غیر بیمه

700

والزارتان 60

قرص

غیر بیمه

1300

والزارتان 180

قرص

غیر بیمه

2400

وارفارین

قرص

460

400

550

وراپامیل

آمپول

2471

5850

 

ویبریل

هر سانت

516

360

1000

ویتامین آ  250000

کپسول

160

220

 

ویتامین آ 0 50000

کپسول

190

270

 

ویتامین ای

آمپول

غیر بیمه

4000

ویتامین ب 1 (تیاماکس )

قرص

320

320

500

ویتامین ب 6     150

آمپول

2500

2100

 

ویتامین ب 6     300

آمپول

2800

2500

 

ویتامین ب 6

قرص

1500

115

 

ویتامین د 3

پرل

200

300

 

ویتامین ب1 / 6 / 12

آمپول

غیر بیمه

4500

ویتامین کا 1      10مگ

قرص

700

800

 

یدوکسوردین

قطره

9000

5000

 

یدوکینول

قرص

200

270

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ساعت 0:2  توسط دکتر محسن قنبری  | 

 
ساعت اضافه کاری ساعت 90 اداره کار | درباره ایفون چینی | دیکشنری برای k970 | پروتال نتایج ازموناستخدامی اموزش و پرورش |